Οι πιστοποιήσεις μας

Τα τελευταία χρόνια αποτελεί μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού ξηρών καρπών INC. Εφαρμόζει ορθές πρακτικές λειτουργίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας  ISO 22000:2005 και ISO 9001:2015. Έχει δημιουργήσει πιστοποιημένη ομάδα παραγωγών εφαρμόζοντας Συμβολαιακή Καλλιέργεια σύμφωνα με τα πρότυπα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.1 – 2.2. καθώς επίσης Ορθή Γεωργική Πρακτική GLOBAL G.A.P. Η εταιρία σεβόμενη τον τελικό καταναλωτή και προσπαθώντας να βελτιώνει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες της, προχώρησε κατά το έτος 2009 στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο BRC, ανανεώνοντάς το κάθε χρόνο. 
 
Μέσα στο 2011, πρωτοπορώντας στον κλάδο της, προχώρησε στην εφαρμογή του Διεθνούς προτύπου διασφάλισης ποιότητας IFS. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας διενεργούνται όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι καθώς και καθημερινός οργανοληπτικός έλεγχος όλων των παρτίδων πρώτων υλών. Οι πρώτες ύλες στα στάδια της παραλαβής ελέγχονται δειγματοληπτικά ανά παρτίδα παραλαβής και γίνεται η ανάλογη σήμανση έτσι ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των παρτίδων ακόμα και όταν φτάσουν στον τελικό καταναλωτή (ιχνηλασιμότητα). Τέλος, γίνονται πάντα οι απαραίτητες εργαστηριακές αναλύσεις για την ανίχνευση επικινδύνων ουσιών στις πρώτες ύλες. Σκοπός της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Διασφάλισης ποιότητας είναι η διατήρηση ενός σταθερά υψηλού επιπέδου συνθηκών υγιεινής τόσο για την εξασφάλιση ενός ποιοτικά ανώτερου τελικού προϊόντος όσο και για τη διασφάλιση της υγιεινής του απασχολούμενου προσωπικού.